Mes su jumis nuo 2007 m.! Konsultacijos:
(8-5) 2325853
| Verslo klientams Kelionių gidas Apie mus Kontaktai

Privatumo politika

1.  Bendrosios nuostatos

 1. 1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius UAB „Travelonline Baltics“, juridinio asmens kodas 302267581, Aludarių 2, LT-01113 Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas), atliekamo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. 1.2. Duomenų valdytojas užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima prekybą kelionėmis, skrydžių bilietais ir kitas su kelionėmis susijusias paslaugas. Šių paslaugų teikimui Duomenų valdytojas naudoja Duomenų valdytojas, esant teisėtam pagrindui, asmens duomenis taip pat tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 3. 1.3. Prieš pradėdami naudotis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika.
 4. 1.4. „Vartotoju“ šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, pateikęs savo duomenis interneto svetainėje Toptravel.lt (toliau – Interneto svetainė) arba sudaręs sutartį dėl naudojimosi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.

2. Bendrosios nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo

 1. 2.1. Ši Politika taikoma visiems asmeniniams duomenims, kuriuos Vartotojai pateikia arba kurie surenkami ir apdorojami Vartotojams naudojantis Duomenų valdytojo paslaugomis ir/arba pateikiamus Interneto svetainėje. Šios Politikos tikslais „Asmens duomenys“ reiškia bet kokią su Vartotoju susijusią informaciją, pagal kurią šie yra identifikuojami arba pagal kurią Vartotojus galima identifikuoti (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir bet kokias nuorodas į Vartotojus pagal tokią informaciją.
 2. 2.2. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
 3. 2.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 4. 2.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 5. 2.2.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 6. 2.2.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 7. 2.2.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
 8. 2.2.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 9. 2.3. Tvarkydamas ir saugodamas Vartotojo asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 10. 2.4. Vartotojas yra atsakingas, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia Vartotojo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 11. 2.5. Pateikdamas savo asmens duomenis, Vartotojas kartu suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Vartotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.

3.  Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

 1. 3.1. Kai Vartotojas naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis arba paslaugomis, kurias tarpininkaujant Duomenų valdytojui teikia trečiosios šalys, Duomenų valdytojas tvarko asmeninius duomenis Vartotojams juos pateikiant tiesiogiai Duomenų valdytojui bei renka juos, kai naudojamasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba Duomenų valdytojui tarpininkaujant užsisakomos trečiųjų šalių teikiamos paslaugos.
 2. 3.2. Nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 3. 3.3. Duomenų valdytojas turi teisę perduoti Vartotojų duomenis trečiosioms šalims, kurioms būtina perduoti asmens duomenis kelionių organizavimui vykdyti:
 4. 3.3.1. Kelionių organizatoriams;
 5. 3.3.2. Skrydžių bendrovėms;
 6. 3.3.3. Vežėjams;
 7. 3.3.4. Kitiems duomenų gavėjams arba tvarkytojams, kuriems būtina perduoti duomenis aukščiau nurodytam tikslui įgyvendinti. 3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja perduoti trečiosioms šalims duomenis tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai tai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui nėra būtini tam tikri duomenys, jie nėra perduodami.

4. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 1. 4.1. Vartotojas gali gauti Duomenų valdytojo siunčiamus reklaminio pobūdžio pranešimus tada, jei davė sutikimą Duomenų valdytojui naudoti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 2. 4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Duomenų valdytojas siunčia Vartotojams reklaminio pobūdžio pranešimus paštu ir telefonu (SMS žinutes).
 3. 4.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys trečiosioms šalims nėra perduodami.

5.   Vartotojo teisės

 1. 5.1. Vartotojas ar jo teisėtas atstovas gali kreiptis į Duomenų valdytoją dėl informacijos apie tvarkomus Vartotojo asmens duomenis pateikimo. Duomenų valdytojas, nustatęs Vartotojo tapatybę, Vartotojui ar jo teisėtam atstovui per protingą terminą pateikia informaciją apie Duomenų valdytojo tvarkomus Vartotojo asmens duomenis ir jų apdorojimą.
 2. 5.2. Duomenų valdytojas, gavęs pranešimą iš Vartotojo, kad į duomenų bazę įvesti Vartotojo asmens duomenys yra klaidingi, netikslūs ar pasikeitę, imasi reikiamų atsargumo priemonių, jog tokie duomenys būtų nedelsiant ištaisyti. Jei nustatoma, kad buvo renkami Vartotojo asmens duomenys, nereikalingi paslaugoms teikti ar tiesioginei rinkodarai, tokie duomenys ištrinami iš duomenų bazės ir toliau netvarkomi.
 3. 5.3. Vartotojui pareiškus nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu, šio duomenų tvarkymas turi būti nedelsiant ir nemokamai nutrauktas, išskyrus kiek (ir laikotarpiui, kuriam), tokie duomenys būtini Vartotojo su Duomenų valdytoju sudarytai sutarčiai įvykdyti.
 4. 5.4. Reklaminio pobūdžio SMS žinučių siuntimo Vartotojas gali atsisakyti kreipęsis į Duomenų valdytoją telefonu ar elektroniniu paštu arba atvykęs į Duomenų valdytojo buveinę, o reklaminio pobūdžio el. pašto pranešimų – ir paspaudęs el. laiške esančią nuorodą. Sutikimas gauti pranešimus yra savanoriškas ir bet kada nurodytais būdais gali būti nutrauktas nemokamai.

6.  Baigiamosios nuostatos

 1. 6.1. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. 6.2. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. 6.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 4. 6.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 5. 6.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.


UP
Užklausa

Išrinksime atostogų kelionę už tave!

Kad išrinktume tau tinkamiausią atostogų pasiūlymą, nepamiršk paminėti: kelionės datos, trukmės, žmonių skaičiaus, kelionės krypties, biudžeto asmeniui ir kt.

Siųsti